JaRocka
Kundtjänst → Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Version 1.1.0, 2018-05-16

Din säkerhet på nätet är viktig för oss och vår hantering av dina personuppgifter är något vi vill att du som kund alltid ska känna är i trygga händer. Vi har därför upprättat denna sekretesspolicy som ska förklara för dig som kund hur vi hanterar dina personuppgifter, för vilka syften och hur du kan gå tillväga för att påverka hur du vill att hanteringen ska gå till.

Informationen nedan är huvudsakligen avsedd för de fall IST Foto AB/JaRocka är så kallat personuppgiftsansvarig (när IST Foto AB/JaRocka bestämmer över behandlingen). Det förekommer även att IST Foto AB/JaRocka är så kallat personuppgiftsbiträde (när någon annan - t.ex. en fotograf - bestämmer över behandlingen men IST Foto AB/JaRocka tillhandahåller en tjänst som innefattar behandling av personuppgifter). Du är dock alltid välkommen att ta kontakt med IST Foto AB/JaRocka angående personuppgiftsbehandling, så ser vi till att ditt meddelande kommer till den som är personuppgiftsansvarig i de fall som IST Foto AB/JaRocka inte är det.


Hur vi får dina personuppgifter

För att du ska kunna logga in på vår webbplats kommer du att motta inloggningsuppgifter via e-post sms och/eller brev. De personuppgifter som används i samband med detta utskick (namn, adress, e-post, telefonnummer, bildinformation) har skickats till IST Foto AB/JaRocka enligt en intern rutin om datasäkerhet mellan IST Foto AB/JaRocka och dess partners (t.ex. fotografer, skolor, förskolor, föreningar, samfund eller annan part). Vi rekommenderar våra samarbetspartners att följa den branschstandard om datahantering som tagits fram av SER (http://www.skolfoto.org/).

När du beställer via IST Foto AB/JaRocka lämnar du personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, betaluppgifter och personnummer till oss. I samband med detta så behandlar vi även personuppgifter såsom bilder och tekniska uppgifter om köpet. Om du väljer “Faktura” som betalmetod kommer vi att lämna ut dina identitetsuppgifter till vår leverantör av kredittjänster samt behandla uppgift om vår leverantörs besked om huruvida kredit beviljas eller inte. Vi kan också inhämta namn- och adressuppgifter (med ursprung i allmänt tillgängliga källor) som rör dig för att kontrollera att de personuppgifter vi har om dig är korrekta.

Om du tar kontakt med vår kundtjänst så kommer vi att behandla de uppgifter som du då lämnar till oss.

När du använder vår webbplats sker dessutom automatisk insamling av en mängd uppgifter, såsom IP-adress som används för att ansluta din enhet till internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och -version, webbläsarens olika insticksprogram och versionerna av dessa, operativsystem och plattform, din aktivitet på vår webbplats (t.ex. sidinteraktioner och produkter som du har tittat på), svarstider för sidor, metoder för att lämna vår webbplats samt telefonnummer eller e-postadress som används för att kontakta vår kundtjänst.

Vi litar på att de personuppgifter som du lämnar till oss är kompletta, korrekta och aktuella. Informera oss så snart som möjligt om ändringar eller felaktigheter i dina personuppgifter genom att kontakta info@jarocka.se.


Måste du lämna personuppgifter till IST Foto AB/JaRocka?

Du har inte någon lagstadgad skyldighet eller skyldighet enligt avtal att lämna personuppgifter till IST Foto AB/JaRocka, men det krävs att du lämnar personuppgifter till oss för att vi ska ingå avtal med dig om tillhandahållande av våra tjänster och produkter. Om du inte lämnar nödvändiga personuppgifter till oss så kan vi helt enkelt inte ingå sådana avtal.


Varför vi behandlar dina personuppgifter

Merparten av dina uppgifter behandlar vi för syftet att vi ska kunna fullgöra avtal med dig om köp av de produkter som vi erbjuder.

Vissa uppgifter om dig behandlar vi för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. i anledning av vår bokförings- och redovisningsskyldighet.

I andra fall sker vår behandling av personuppgifter med stöd av en så kallad intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att våra intressen av att behandla dina personuppgifter är berättigade och att dina intressen inte väger tyngre. Vi anser att våra berättigade intressen bl.a. är att marknadsföra våra egna produkter och tjänster, att tillhandahålla och förbättra vår kundservice, att lämna ut dina personuppgifter till våra ombud och underleverantörer (se nedan), att säkerställa tillgänglighet av vår webbplats och våra tjänster, att möjliggöra uppföljning av eventuella angrepp på vår webbplats eller vår IT-utrustning, att upptäcka och förhindra bedrägerier, planering och utveckling av vår verksamhet, att försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk samt att kunna visa att vi följer tillämpliga lagar och myndighetskrav.

Mer specifikt angående marknadsföring så använder vi dina personuppgifter för att leverera och personanpassa vår kommunikation med dig. Vi kan exempelvis kontakta dig via e-post eller andra kommunikationsmedel för att uppdatera dig om nya produkter, kampanjer, eller bjuda in dig att delta i en undersökning.


Säkerhet

Dina personuppgifter lagras dels i en serverhall i Stockholm som kontrolleras av IST Foto AB/JaRocka men även i vår interna serverhall i Linköping. Inga personuppgifter hanteras utanför EU/EES. Alla data som vi överför via internet skyddas med hjälp av kryptering.


Vilka vi kan lämna ut dina uppgifter till

IST Foto AB/JaRocka säljer aldrig dina uppgifter. Dina personuppgifter kan dock komma att vidarebefordras till ombud eller underleverantörer inom EU/EES. som utför tjänster åt IST Foto AB/JaRocka, t.ex. avseende framkallning av fotografier, IT-tjänster, frakt av köpta produkter och betaltjänster.

Mottagare som hanterar personuppgifter för IST Foto AB/JaRockas räkning (IST Foto AB/JaRockas personuppgiftsbiträden) ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut i den mån det medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.


Hur länge vi kommer att behandla dina personuppgifter

IST Foto AB/JaRocka kommer att lagra dina personuppgifter så länge som uppgifterna behövs för de ändamål som de behandlas. Nedan följer några exempel på hur länge vi sparar vissa typer av uppgifter.

  • De uppgifter som används för utskick av inloggningsuppgifter sparas som längst i 18 månader.
  • De bilder som kopplas till din profil sparas som längst i 18 månader.
  • Din köphistorik sparas som längst i 7 år För det fall att din profil raderas under denna tid så anonymiserar vi köphistoriken.
  • Uppgifter om dina kontakter med vår kundtjänst sparas så länge som ärendet är relevant.
  • Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsunderlag sparas under den tid som krävs enligt bokföringslagen (till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades).
  • Uppgifter hänförliga till pågående eller potentiella rättsliga anspråk kan sparas till dess att ärendet är avgjort eller fordran preskriberad (d.v.s. upp till tio år).


Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begränsning av behandling som rör dig samt att invända mot behandling av personuppgifter. Personuppgifter som du har tillhandahållit IST Foto AB/JaRocka har du även rätt att få ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har dessutom rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig samt att sådan överföring ska ske direkt från oss när det är tekniskt möjligt.

I de fall som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ett uttryckligt samtycke från dig, så har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Om samtycke återkallas så påverkar det inte lagligheten av vår behandling av personuppgifter med stöd av samtycket innan det återkallades.

Du har även rätt att ge in klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen (byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten). Om du har ytterligare funderingar eller vill få mer information om dina rättigheter så rekommenderar vi att du besöker Datainspektionens webbplats (www.datainspektionen.se).


Automatiserat beslutsfattande samt profilering

Automatiserat beslutsfattande förekommer genom vår leverantör av kredittjänster när du väljer “Faktura” som betalsätt. Vår leverantör gör i dessa fall en kreditbedömning med utgångspunkt i sedvanliga kreditbedömningsuppgifter (t.ex. taxerad inkomst, skuldsaldo hos Kronofogden, betalningsanmärkningar etc). Om vår leverantör gör bedömningen att du inte ska beviljas kredit så kommer vi inte att erbjuda “Faktura” som betalsätt, utan du är då istället hänvisad till övriga betalsätt. Om du har synpunkter på sådana automatiserade beslut är du välkommen att kontakta oss (se nedan för kontaktuppgifter) för att få en förklaring och/eller omprövning av beslutet.

Vi behandlar uppgifter om ditt användande av vår webbplats och dina köp samt kan använda dessa uppgifter för att skicka erbjudanden och annan information till dig (s.k. profilering). Du har dock alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring och att invända mot profilering.


Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi samla in uppgifter om dig och din enhet genom att använda så kallade cookies. All data som samlas in är anonym och vi använder oss uteslutande av Google Analytics, läs mer här https://policies.google.com/privacy?hl=sv.


Kontaktuppgifter

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor om vår hantering av personuppgifter. Här är våra identitets- och kontaktuppgifter:

IST Foto AB/JaRocka, 556744-3592, Roxtorpsgatan 9, 582 73 Linköping, info@jarocka.se.